Kenmerkende risico’s die wij als ervaren gesprekspartner in uw branche tegenkomen zijn:

Materiële schade (Eigen object)

Het betreft hier de schade aan uw eigen voertuig. Het van toepassing zijnde schadebedrag wordt, onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico, aan u uitgekeerd.

Schade aan derden (Materieel en Letsel

Een kleine onoplettendheid kan grote financiële gevolgen hebben. Het kan hierbij leiden tot zowel materiele schade (schade aan het voertuig) als letselschade bij bestuurder en/of inzittenden. Dat dergelijke schaden een forse financiële impact kunnen hebben zien wij de laatste jaren meer en meer.

Immateriële schade

Het betreft hier een schadelast die eigenlijk niet direct in geld uit te drukken valt. Wij noemen dit ook wel de zogenaamde “onzichtbare kosten”.

U kunt hierbij denken aan:

 • Stilstand
 • Interne administratieve lasten als gevolg van het afwikkelen van deze schade
 • Imagoschade

Ondanks het gegeven dat deze schadelast moeilijk calculeerbaar is leert de ervaring ons dat dit toch al snel zal gaan om € 1.750,- per schade.

Vervangend Vervoer

Dat een schade al vervelend genoeg is moge duidelijk zijn! Toch gaat het werk gewoon door en zal er vervangend vervoer gerealiseerd moeten worden om uw contractuele verplichtingen jegens uw opdrachtgevers na te komen. Omdat deze kosten niet onder de reikwijdte van uw polis vallen zullen deze kosten (indien de schade in kwestie niet verhaalbaar is) eveneens voor uw rekening komen. Mocht het wel om een verhaalbare schade gaan dan kunnen genoemde kosten tot een maximum ad 75% verhaald worden op de aansprakelijke tegenpartij.

Wet Affectieschade

Per 1 januari 2019 zal bovengenoemde Wet worden ingevoerd. Het betreft hier de emotionele schade van de nabestaanden als gevolg van overlijden dan wel blijvende invaliditeit. De overheid heeft gemeend hier vaste bedragen (tussen € 15.000,- en € 20.000,-) voor vast de te moeten stellen.

Ons primaire proces

 • Bepalen klantprofiel
 • Bepalen risicoprofiel
 • Uitvoeren quickscan
 • Opstellen business cases
 • Toetsen haalbaarheid en uitvoerbaarheid
Stap 1 - profielbepaling
 • Risicoanalyse uitvoeren
 • Risicoprofiel bepalen
 • Risicobeheersing inrichten
 • Risicofinanciering opstellen
Stap 2 - risico inventarisatie
 • Analyseren profielen
 • Samenstellen team
 • Samenstellen portfolio
 • Inkopen dekking
 • Bepalen KPI’s
Stap 3 - inkoop
 • Schade afhandelen
 • Opstellen schadeoverzicht
 • Maken rapportage
 • Regelmatig toetsen van het gekozen beleid aan de veranderende omstandigheden binnen en buiten het bedrijf en het doorlichten van de genomen maatregelen op aspecten als effectiviteit en kosten
 • Opstellen polis (aanhangsels)
 • Herijken contract
Stap 4 - beheer
 • RM rapportage verzorgen
 • Second opinion verrichten
 • Verzekeringsadministratie overnemen
 • Begeleiden aanbesteding verzekeringsportefeuille
 • Detachering
 • Training en opleiding
Stap 5 - outsourcing
 • Verzamelen benchmarkgegevens
 • Analyseren management informatie
 • Aanbevelingen doen
 • Monitoren van de aanbevelingen
Stap 6 - preventie
 • Verzamelen kennis van trends en ontwikkelingen
Stap 7- marktverkenning